Amphora FinancieelPrivacyverklaring

Amphora Financieel vindt uw privacy van groot belang. Amphora Financieel heeft daarom een privacyverklaring opgesteld die voldoet aan de eisen van de AVG. De AVG betekent voluit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In onze verklaring staat wie wij zijn en wat wij met uw persoonlijke gegevens doen.

Wat zijn persoonsgegevens? Alle informatie die herleidbaar is tot een persoon is een persoonsgegeven. Een naam, een emailadres, een zakelijke telefoonnummer, of een huisadres bijvoorbeeld. U kunt in onze privacyverklaring lezen, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan in verband met het verzorgen van uw administratie en onze zakelijke communicatie met u. Wij vertellen u wat wij met uw persoonsgegevens doen, hoe lang wij uw gegevens bewaren en welke rechten u heeft om daar verandering in te brengen. Dit alles is ook verwerkt in onze algemene voorwaarden.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord of wanneer u suggesties of opmerkingen heeft, of klachten over de manier waarop Amphora Financieel met uw privacy omgaat, dan komen wij graag met u in contact. Onze contactgegevens staan hieronder vermeld.

1. Wie zijn wij?
Naam bedrijf                  : Amphora Financieel (afgekort AF)
Adres                             : Zeeruststraat 114
Postcode en plaats        : 2584 BZ
Vaste lijn                        : 070 2128648
Mobielnummer               : 0615833403
Email                              : info@amphorafinancieel.nl
Website                          : www.amphorafinancieel.nl
KvK                                : 27336930 (Den Haag)

 

2. Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig? Onze doelen.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

om uw administratie te verzorgen;
om zakelijk met u te communiceren;
om onze diensten te factureren;
om aan u belangrijke, schriftelijke mededelingen te doen;

Zonder uw gegevens kunnen wij de afgesproken taken niet uitvoeren en onze contractuele afspraken met u niet nakomen. Zonder uw gegevens kunnen wij geen contact met u onderhouden of u factureren voor onze diensten. Uw gegevens zijn onmisbaar bij het verzorgen van een administratie en wat daar bij komt kijken. Wij hebben geen nieuwsbrief en doen niet actief aan reclame. Wij doen niets met de digitale trafficgegevens van onze website. Wij delen uw gegevens nooit met derden, zonder dat u dat uitdrukkelijk weet of zelf al doet. Soms is het namelijk onvermijdelijk om uw persoonsgegevens niet te delen. Externe partners met wie wij in dat opzicht uw persoonsgegevens delen zijn de boekhoudkundige softwarebedrijven Acumulus of Cash. Daarnaast delen wij uw persoonsgegevens met Kluwer Belasting Praktijk en de Belastingdienst. Dat is onvermijdelijk vanwege in te dienen aangiftes.

3. Waarom mag Amphora Financieel uw persoonsgegevens gebruiken? Onze rechtsgronden.

– u heeft uw uitdrukkelijke toestemming gegeven op ons toestemmingsformulier;
– u heeft een overeenkomst gesloten met Amphora Financieel voor uw administratie.

Wanneer u laat weten de diensten van Amphora Financieel  te willen gebruiken voor het verzorgen van uw administratie, dan sluiten wij met u een schriftelijke overeenkomst af. Daarnaast vragen wij u per doel uitdrukkelijk uw toestemming te verlenen om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. Uw ondubbelzinnige toestemming èn de aangegane overeenkomst tussen u en Amphora Financieel tot het verzorgen van uw administratie zijn beide zelfstandige rechtsgronden waarop Amphora Financieel uw persoonsgegevens mag verwerken. In het toestemmingsformulier zijn de doelen uitgesplitst. U geeft voor elk doel afzonderlijk uw toestemming. U heeft het recht om voor elk doel afzonderlijk uw toestemming in te trekken. U weet zo precies waar u toestemming voor hebt gegeven en houdt zelf daarover de leiding. De blogpost van april 14 2018 bespreekt de AVG en ons formulier.


4. Wie ontvangt uw persoonsgegevens van Amphora Financieel?

Uw persoonsgegevens mogen gedeeld worden met anderen zolang dat te verenigen is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld en u toestemming heeft gegeven. Om optimaal te kunnen functioneren, moet Amphora Financieel de diensten gebruiken van andere bedrijven. Wij maken gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten, zoals Cash of Acumulus.  Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van Amphora Financieel sluiten wij verwerkingsovereenkomsten af. Zo waarborgt Amphora Financieel hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.  In onze algemene voorwaarden is een artikel besteed aan de verwerkingsovereenkomsten.

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wettelijk mogen persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn. Wij hebben de bewaartermijnen gesplitst op type cliënt, namelijk ofwel bedrijf ofwel particulier.

Wat bedrijven betreft: Wij bewaren gegevens van bedrijven (rechtspersonen) conform de eisen van de Belastingdienst, te weten 7 jaar.  Wanneer uw administratie in ons archief is opgenomen, ontvangt u die administratie na een bewaarperiode van 7 jaar retour. Uw toestemmingsformulier is 7 jaar geldig. Wij vragen u voor het verstrijken opnieuw uw toestemming te verlenen voor de verwerkingen van uw gegevens. Na 7 jaar kunnen uw digitale administratiegegevens worden gewist dan wel vernietigd. Uiteraard onderhouden wij met u hierover contact. U raakt niet zomaar iets kwijt.

Wat particulieren (natuurlijke personen) betreft: Wij bewaren de gegevens van particulieren (natuurlijke personen) conform de eisen van de Belastingdienst, te weten 5 jaar.  Wanneer uw administratie in ons archief is opgenomen, ontvangt u die administratie na een bewaarperiode van 5 jaar retour. Uw toestemmingsformulier is 5 jaar geldig. Wij vragen u  voor het verstrijken opnieuw uw toestemming te verlenen. Na 5 jaar kunnen uw digitale administratiegegevens worden gewist dan wel vernietigd. Uiteraard onderhouden wij met u hierover contact. U raakt niet zomaar iets kwijt.

Daarnaast kunnen andere bewaartermijnen (langer/korter) tussen u en Amphora Financieel zijn of worden afgesproken. Dit laat de wetgever vrij aan partijen. Bewaartermijnen kunnen daarom maatwerk zijn op basis van onderlinge afspraken.

In de algemene voorwaarden is een artikel gewijd aan de bewaartermijnen.

6. Uw rechten

U heeft een aantal rechten wat uw persoonsgegevens betreft:
a. het recht om uw persoonsgegevens in te zien (inzagerecht);
b. het recht om wijzigingen aan te laten brengen in uw persoonsgegevens;
c. het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen;
d. het recht om gegevens gemakkelijk naar andere (rechts)personen te laten doorzetten (dataportabiliteit).

U heeft het recht om Amphora Financieel te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden of op kantoor zijn opgeslagen. Wanneer u vindt dat die gegevens niet (langer) juist of volledig zijn, dan kunt u ons vragen die gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Om uw rechten uit te oefenen kunt u altijd een afspraak maken met Amphora Financieel om die te realiseren.

Uw rechten staan vermeld in onze algemene voorwaarden.

7. Klachtrecht
Wanneer u  onverhoopt van mening bent, dat Amphora Financieel niet correct met uw gegevens omgaat, dan heeft u het recht om daarover te klagen bij de autoriteit persoonsgegevens. Hun website is: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl Op hun website kunt u lezen welke stappen u dient te ondernemen om een klacht in te dienen. Uiteraard hopen wij dat u eerst contact met ons opneemt, zodat wij in harmonie tot een oplossing komen. Dit laat uw klachtrecht onverlet. Uw klachtrecht staat in onze algemene voorwaarden.

8. Bescherming van uw gegevens
Amphora Financieel is verplicht te zorgen voor een goede bescherming zowel technisch als in de organisatie van uw gegevens. Amphora Financieel neemt voortdurend passende maatregelen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen tegen te gaan in het kader van uw persoonsgegevens. Deze zorgplicht staat vermeld in onze algemene voorwaarden.

Contact

Amphora Financieel
Zeeruststraat 114
2584 BZ Den Haag

Tel 06-15833403

E-mail info@amphorafinancieel.nl


Vrijblijvende afspraak of prijsopgaaf

Wij hopen ook u als cliënt te ontvangen bij Amphora Financieel. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos eerste gesprek. U hoort dan uitgebreid wat wij in uw specifieke geval kunnen betekenen en wat precies de kosten zijn. Bijna al onze cliënten komen via mond tot mond reclame, daar is Amphora Financieel erg trots op!